เว็บบอร์ดไฟฟ้า

พูดคุยอัพเดดข้อมูลเรื่อง การใช้งานไฟฟ้า คำนวนค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
วันเวลาปัจจุบัน ศุกร์ 24 พ.ค. 2019 11:20 am

» พ่อแม่เสียชีวิต จะจัดการกับมรดกอย่างไร

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 13 มิ.ย. 2013 3:03 pm 
ออฟไลน์
Full Member
Full Member

ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 27 พ.ค. 2013 5:13 pm
โพสต์: 130
เมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย ทายาทผู้ได้รับมรดกต้องจัดการอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก

1. เหตุที่จะขอให้พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินที่เป็นมรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดไปเป็นของทายาท แต่มีทรัพย์สินบางประเภทจะต้องมีการดำเนินการโอนทางทะเบียนด้วย เช่น ที่ดิน จะต้องมีการโอนชื่อในโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะต้องมีการโอนชื่อในรายการจดทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการโอนทางทะเบียนของทรัพย์สินเหล่านี้ จะต้องมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกของ ผู้ตายให้เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น ทายาทของผู้ตายจึงต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อน ซึ่งทายาทของผู้ตายอาจจะยื่นคำร้องขอต่อศาลเองให้ก็ได้

2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้

หากทายาทของผู้ตายมีความประสงค์จะขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคำร้อง ต่อศาลให้ ทายาทของผู้ตายจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ไปมอบให้ พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการ คือ

2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
2.2 ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้ตายกับสามีหรือภรรยา
2.3 ใบมรณบัตรของผู้ตาย
2.4 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก., ทะเบียน รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์, สมุดบัญชีเงินฝากในธนาคารของผู้ตาย เป็นต้น
2.5 หนังสือยินยอมของทายาทของผู้ตาย (ดูตัวอย่าง)
2.6 บัญชีเครือญาติของผู้ตาย (ดูตัวอย่าง)
2.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก
2.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

3.1.4 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 4 (มีนบุรี) อาคารสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมีนบุรี ชั้น 2 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร . 0-2540-3466 ในกรณีที่ผู้ตายมีภูมิลำมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว) เขตสะพานสูง เขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออกเงิน, แขวงสายไหม)

การขายอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา

1. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน ได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร คำว่า “ขาย” ตามประมวลรัษฎากร มีบทนิยามศัพท์ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติ ไว้ดังนี้ “ขาย” หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริม ทรัพย์ ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง

(1) การให้ การโอน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริม ทรัพย์กับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะในกรณีที่ส่วน ราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 121 ) พ.ศ.2525)

(2) การโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทซึ่ง กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์

2. ราคาขาย หมายถึงราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดขึ้น ในกรณีโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมี หรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้นตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

3. จำนวนปีที่ถือครอง หมายถึง จำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี และเศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี

4. การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับมาจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้คำนวณภาษีตามอัตรา ภาษี เงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 50(5)(ก) และมาตรา 48(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

5. กรมสรรพากร ได้มีการแนะนำสำหรับ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ กรณีการขาย การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.100/2543 ลว. 24 พ.ย. 2543

คำเตือน ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ขายไม่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะท่านต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย และในกรณีที่ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะท่านไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ได้

ขอบคุณเนื้อหา http://www.thaihomeonline.com/


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

» พ่อแม่เสียชีวิต จะจัดการกับมรดกอย่างไร

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com
[ Time : 0.114s | 14 Queries | GZIP : On ]